Przestrze?? jest oddechem sztuki.
                             F.L.Wright

Oferujemy projekty wn?trz tworzone dla konkretnego klienta zgodnie z jego gustem i upodobaniami.

Oferujemy kompleksow? us??ug? projektowania pomieszcze??:

  • projekty wn?trz z nadzorem nad ekip? wykonawcz?;
  • funkcja inwestora zast?pczego - projekty z realizacj? ?pod klucz?;
  • projekty wn?trz ?na odleg??o???? ?? poprzez kontakt mailowy i panel klienta dost?pny poprzez nasz? stron? internetow?;
  • cz?stkowe projekty wn?trz ?? wybranych przez Klienta etap??w projektu, np. projekt koncepcyjny lub techniczny (zmiany lokatorskie dotycz?ce wn?trz i pomieszcze?? w stosunku do projektu dewelopera);
  • porady u Klienta, dotycz?ce pomocy przy doborze poszczeg??lnych element??w wystroju wn?trza, np. kolorystyki, o??wietlenia, mebli, dodatk??w;
  • wizyty w sklepach z Klientami i pomoc przy zakupie asortymentu wyposa??enia wn?trz mieszka?? lub dom??w;
  • projekty zieleni we wn?trzach, jak r??wnie?? w ogrodach przydomowych i tarasach;
  • kompleksowe projektowanie zieleni ozdobnej przy obiektach u??yteczno??ci publicznej.

Nie ma dw??ch identycznych os??b, a poszczeg??lne domy, mieszkania czy pomieszczenia maj? inne cechy konstrukcyjne. Dlatego te?? projekt wn?trz ka??dorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta i na etapie wst?pnego spotkania z Pa??stwem ustalamy i wyceniamy zakres projektu.

Projektowanie wn?trz to nie wszystko. Dobrze przemy??lany projekt to dopiero pierwszy krok do realizacji funkcjonalnego i pi?knego wn?trza. Jednak, aby takie wn?trze powsta??o poza projektem wa??ny jest r??wnie?? dobry i sprawdzony zesp???? wykonawc??w wystroju przestrzeni powierzonych im dom??w i mieszka??. Z tego te?? wzgl?du zach?camy do skorzystania z wiedzy ekip wykonawczych, z kt??rymi wsp????pracujemy.

Zach?cam do um??wienia si? na pierwsze nieodp??atne spotkanie, na kt??rym b?dziecie Pa??stwo mieli mo??liwo??? zapoznania si? z przyk??adowym projektem wn?trz, a tak??e ofert? biura i portfolio.

© 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.