"Wybierz sobie zaw??d, kt??ry lubisz,
a ca??e ??ycie nie b─?dziesz musia?? pracowa─?"
Konfucjusz

Architekt wn─?trz prywatnych i publicznych

JAK PRACUJEMY Ô?? PRZEBIEG WSP???üPRACY NAD PROJEKTEM.

Przy projektowaniu wn─?trz proponujemy nast─?puj─?cy przebieg wsp????pracy z naszym biurem, kt??ry w zale??no??ci od Pa??stwa potrzeb jest dostosowywany do Klienta:

  1. Na podstawie kontaktu telefonicznego lub mailowego z Pa??stwem uzgadniamy miejsce i termin spotkania. Najch─?tniej na pierwsze spotkanie zapraszamy do naszego biura lub odwiedzamy Klienta w projektowanym lokalu. Spotkanie to jest bezp??atne i niezobowi─?zuj─?ce.

  2. Je??li zdecyduj─? si─? Pa??stwo na wsp????prac─? z nami, podpisujemy umow─? i przeprowadzamy rozmow─?, kt??ra ma u??atwi─? nam okre??lenie Pa??stwa potrzeb i oczekiwa?? zwi─?zanych z projektem wn─?trza i projektowanym wn─?trzem.

  3. Kolejny etap to inwentaryzacja, czyli dok??adny pomiar wszystkich pomieszcze?? (je??eli prace i uzgodnienia z Pa??stwem odbywaj─? si─? drog─? mailow─? i nie ma mo??liwo??ci wykonania inwentaryzacji, podajemy szczeg????owe informacje jak taki pomiar wykona─? i na co zwr??ci─? szczeg??ln─? uwag─?).

  4. Sporz─?dzamy projekt koncepcyjny (staramy si─? pokaza─? jak najlepsze rozwi─?zania dla Pa??stwa wn─?trza, dlatego cz─?sto s─? to dwie takie propozycje). S─? to rzuty lokalu z rozrysowaniem ??cian dzia??owych i rozmieszczeniem funkcji i element??w wyko??czeniowych w opracowywanych pomieszczeniach. Z tych propozycji Pa??stwo wybieraj─? t─?, kt??ra bardziej si─? Wam podoba. Na bazie tej koncepcji pracujemy dalej - wprowadzaj─?c zmiany tak d??ugo, a?? uzyskamy efekt przez Pa??stwa ca??kowicie zaakceptowany.

  5. Po przyj─?ciu koncepcji architekt wn─?trz opracowuje rzuty ??cian, proponujemy kolorystyk─? i o??wietlenie. Na tym etapie naszej wsp????pracy odwiedzamy z Klientem sklepy z wyposa??eniem wn─?trz, a tak??e wsp??lnie ogl─?damy katalogi i pr??bki produkt??w. W przypadku projektu wykonywanego drog─? mailow─?, Klienci otrzymuj─? propozycje w postaci link??w do stron producent??w i sprzedawc??w danych materia????w i mebli.

  6. Po ostatecznym uzgodnieniu projektu wn─?trza (tj. kolorystyki, materia????w i mebli) efekt naszych ustale?? z Klientem prezentujemy w formie wizualizacji wn─?trza.

W trakcie ca??ego procesu projektowego jeste??my z Pa??stwem w ci─?g??ym kontakcie, uzgadniaj─?c poszczeg??lne propozycje i rozwi─?zania.

Maj─?c wieloletnie do??wiadczenie w profesji architekta wn─?trz wiemy jak ci─???ko mo??e by─? znale??─? Pa??stwu czas na wszystkie te uzgodnienia, dlatego jeste??my dost─?pni dla Pa??stwa r??wnie?? w godzinach najbardziej Pa??stwu odpowiadaj─?cych Ô?? popo??udniowo-wieczornych.

┬ę 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrze┼╝one
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.