"Wybierz sobie zaw??d, kt??ry lubisz,
a ca??e ??ycie nie b─?dziesz musia?? pracowa─?"
Konfucjusz

ETAPY PROJEKTU

W zale??no??ci od potrzeb zam??wi─? Pa??stwo mo??ecie projekt kompleksowy, pewne jego cz─???ci oraz us??ugi dodatkowe (opisane w zak??adce oferta).
Na projekt kompleksowy sk??ada si─?:
 • ANKIETA I ROZPOZNANIE POTRZEB Ô?? na podstawie rozm??w z Pa??stwem, analizy wype??nionej ankiety oraz materia????w prasowych, rozpoznajemy potrzeby Klienta i ustalamy jakie cechy powinno posiada─? wn─?trze kt??re dla Pa??stwa tworzymy.
 • INWENTARYZACJA - w przypadku nowo budowanych mieszka?? czy dom??w z regu??y posiadacie Pa??stwo zwymiarowane rzuty pomieszcze??. Jest to oczywi??cie przydatne, tym niemniej i tak sami wykonujemy pomiary na miejscu. Zdarza si─? do??─? cz─?sto, i?? rzeczywisto??─? odbiega od projektu - r????nice mog─? si─?ga─? nawet kilkunastu centymetr??w. W przypadku ma??ych pomieszcze?? mo??e to odgrywa─? istotn─? rol─? - dlatego najlepiej na pocz─?tku prac, a bezwzgl─?dnie przed oddaniem ko??cowego projektu sami dokonujemy pomiar??w - daje to gwarancj─?, i?? projekt b─?dzie m??g?? by─? zrealizowany bez przeszk??d. Dla projekt??w wykonywanych drog─? mailow─? Ô?×na odleg??o??─?Ô?Ł przesy??amy dok??adne wskaz??wki jak takiego pomiaru dokona─? samodzielnie i na co zwr??ci─? szczeg??ln─? uwag─?.
 • PROJEKT KONCEPCYJNY Ô?? to p??aski rzut projektowanego wn─?trza z rozmieszczeniem ??cian dzia??owych, mebli, armatury ??azienkowej i dok??adnym opisem tego co znalaz??o si─? na rzucie. Na og???? przygotowujemy co najmniej dwie r????ne koncepcje. Pa??stwo wybieracie jedn─?, do kt??rej wprowadzamy zmiany a?? do momentu jej zaakceptowania.
 • PROJEKT ARAN??ACJI WN─?TRZ Ô?? to dob??r materia????w i element??w wyko??czeniowych, o??wietlenia, mebli, dodatk??w oraz kolorystyki. Dobieramy konkretne elementy wyposa??enia (meble, ceramik─?, tynki, lampy etc.) konkretnych producent??w, dostosowuj─?c si─? do uzgodnionych wide??ek cenowych. Ka??dy element pokazujemy w katalogu oraz w miar─? mo??liwo??ci podajemy, gdzie mo??na go obejrze─? oraz kupi─?. Oczywi??cie, je??li dany wyb??r Pa??stwu nie odpowiada, szukamy kolejnej propozycji. Proponujemy, konsultujemy i uzgadniamy z Pa??stwem ka??dy etap prac do uzyskania pe??nej akceptacji.
 • WIZUALIZACJE Ô?? po uzgodnieniu z Pa??stwem wygl─?du projektowanych pomieszcze?? przedstawiamy nasze ustalenia w formie tr??jwymiarowych obraz??w pokazuj─?cych przestrze??.
 • PROJEKT TECHNICZNY Ô?? to zbi??r rysunk??w technicznych dla wykonawcy, dzi─?ki kt??rym b─?dzie on m??g?? wykona─? wszystkie elementy wn─?trza zgodnie z projektem. Na projekt sk??adaj─? si─?:
  • rzuty pomieszcze?? z przedstawionym uk??adem mebli i zabud??w,
  • rzuty z rozwi─?zaniami uk??adu pod????g, element??w o??wietlenia wpuszczanych w pod??ogi i innych rozwi─?za?? zaprojektowanych na potrzeby danego wn─?trza, schematy sufit??w podwieszanych i zabudowy kartonowo-gipsowej, rozmieszczenie punkt??w ??wietlnych, rozmieszczenie przy??─?czy wodno-kanalizacyjnych,
  • rozwini─?cia ??cian, z opisem u??ytych materia????w,
  • szczeg????owe projekty element??w nietypowych, detali i wn─?k, a tak??e mebli wykonanych na zam??wienie do konkretnego projektu.
 • KOSZTORYS MATERIA?üOWY Ô?? to zestawienie w formie tabeli (odt, rtf) materia????w, mebli, element??w wyposa??enia projektowanego wn─?trza. W zestawieniu tym znajd─? Pa??stwo ilo??ci materia????w potrzebnych do zrealizowania wn─?trza, z podanymi szczeg????owymi informacji u??atwiaj─?cymi ich zakup (rodzaj materia??u, kolor lub nr fabryczny, dane producenta, ilo??─? j.m., cena, sugerowane miejsce zakupu). Na ??yczenie Klienta do kosztorysu dodajemy wyceny wykonane dla nas przez sprawdzonych wykonawc??w i firmy dostarczaj─?ce materia??y oraz meble.
Po zako??czeniu prac nad projektem Klient otrzymuje:
 • PROJEKT ARAN??ACYJNY Ô?? powi─?zany z kosztorysem materia??owym (pdf);
 • PROJEKT TECHNICZNY Ô?? ze zwymiarowanymi rysunkami dla ekipy wykonawczej (pdf);
 • WIZUALIZACJE (jpg);
 • KOSZTORYS MATERIA?üOWY (odf, rtg).
Zach─?camy do skorzystania z nadzoru nad ekip─? wykonawcz─? oraz polecamy naszych sprawdzonych wykonawc??w.

┬ę 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrze┼╝one
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.