"Wybierz sobie zaw??d, kt??ry lubisz,
a ca??e ??ycie nie b?dziesz musia?? pracowa?"
Konfucjusz

Kompleksowy projekt wn?trz

W ramach zam??wionego w naszej firmie projektu, po uzgodnieniu wszystkich element??w wystroju Pa??stwa wn?trz otrzymaj? Pa??stwo nast?puj?ce rysunki:

  • rzuty/rozwini?cia ??cian, opisane i ponumerowane w spos??b pozwalaj?cy powi?za? wszystkie elementy wystroju z kosztorysem materia??owym;
  • wizualizacje 3D prezentuj?ce wn?trze w stylistyce, kolorystyce i z u??yciem materia????w ustalonych z Klientem;
  • rzuty do projektu technicznego, zawieraj?ce projekt rozmieszczenia ??cianek dzia??owych, sufit??w podwieszanych, przy???czy wodno-kanalizacyjnych, punkt??w ??wietlnych, gniazd i ???cznik??w elektrycznych wraz ze schematami ich dzia??ania;
  • projekty mebli i zabud??w wykonanych na potrzeby danej realizacji;
  • kosztorys materia??owy.

Wojew??dztwo ??l?skie - kompleksowe projektowanie wn?trz z nadzorem nad ekip? wykonawcz?.

W ramach projektu oferujemy Pa??stwu zakres, zgodny z projektem kompleksowym. Dodatkowo nad realizacj? wytycznych czuwa architekt, kt??ry dogl?da wyka??czanych wn?trz, sprawuj?c kontrol? nad ekip?, poprawno??ci? prowadzonych prac i ich post?pem. Je??eli nie posiadaj? Pa??stwo w??asnej ekipy, proponujemy skorzystanie z us??ug naszych sprawdzonych wykonawc??w.

Projektowanie wn?trza z realizacj? ?pod klucz?

Us??uga projektowania skierowana jest g????wnie do Klient??w, kt??rzy opr??cz wykonania projektu, oczekuj? pe??nej opieki nad realizacj? inwestycji. Od nadzoru nad ekip? wykonawcz?, poprzez sprowadzanie materia????w i mebli zastosowanych w planie, po koordynacj? dostaw tych produkt??w. Na ka??dym etapie prac, Klient jest informowany o ich post?pie, a w efekcie ko??cowym odbiera klucze do inwestycji wyposa??onej i umeblowanej.

Projektowanie wn?trza ?na odleg??o????

To dobre rozwi?zanie dla Klient??w z poza ?l?ska, kt??rzy z r????nych powod??w nie maj? mo??liwo??ci uzgodnienia naszych propozycji oraz szczeg??????w podczas bezpo??rednich spotka??. Przebieg procesu projektowania wn?trza jest taki sam, jak w przypadku us??ugi kompleksowej obejmuj?cej ?l?sk, a ca??a us??uga odbywa si? drog? mailow?. Dzi?ki temu, mimo ??e dzia??amy w wojew??dztwie ??l?skim, r??wnie?? Klienci z innych ni?? ?l?sk rejon??w kraju, mog? skorzysta? z naszych us??ug.

Cz?stkowy projekt wn?trz

W zale??no??ci od Pa??stwa potrzeb, mo??liwe jest r??wnie?? zam??wienie projektu dostosowanego do osobistych wymaga?? Klienta, fragmentu lub pojedynczego pomieszczenia. Stanowi on cz???? planu kompleksowego, kt??rego zakres w takiej sytuacji ka??dorazowo uzgadniamy indywidualnie.

© 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.